Zendingsdag classis Leeuwarden

De jaarlijkse zendingsgezinsdag in de classis Leeuwarden wordt dit jaar gehouden op D.V. 12 oktober. Omdat het Gomarus college in Drachten niet meer beschikbaar was, moest er gezocht worden om een nieuwe locatie die hiervoor geschikt was. Na een lange zoektocht is deze gevonden en wordt er nu uitgeweken naar het Comenius college, locatie Mariënburg, Achter de Hoven 118 te Leeuwarden. Een mooie locatie met veel parkeerruimte.

Om tegemoet te komen aan de wens van met name jonge gezinnen om de zendingsdag iets eerder af te sluiten, is besloten de zendingsdag om 9.30 uur te laten beginnen en te beëindigen om 12.30 uur. De workshops en de ontmoeting met elkaar blijven de hoofdmoot vormen. De maaltijd tussen de middag komt echter te vervallen.

Ook dit keer zijn er weer drie workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden: Hetty Bloem komt praten over haar zendingswerk in Zuid Afrika, drs. C. Rentier over de relatie evangelie en moslims en dhr. P. Helmholt komt namens de stichting Gevangenenzorg Nederland vertellen over hun werk. Deze laatste workshop is ingegeven door het woord uit de Bijbel: Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht (Math. 25)

Noteer de datum van 12 oktober alvast maar in uw agenda. Te zijner tijd hopen wij u uitgebreider informatie te geven. De classicale zendingscommissie hoopt ook in Leeuwarden, net als voorheen in Drachten op die dag weer velen te mogen begroeten!

Namens de classicale zendingscommissie,

Pieter Sijtsma, voorz.

Dokkum