Privacy

Privacy statement christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen 
De christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan hierna vermeld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.cgkv-surhuisterveen.nl.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

Van alle gemeenteleden worden in de ledenadministratie de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

  • naam, voornamen en voorletters;
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
  • geboortedatum;
  • telefoon en email;
  • wijk.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @cgkv-surhuisterveen.nl.

Foto’s van gemeente activiteiten worden op de site geplaatst. Indien er bezwaar is tegen geplaatst foto’s kan contact opgenomen worden met de scriba.

Beeldopname kerkdiensten
Er worden in principe van iedere dienst beeld- en geluidsopnames gemaakt in onze plaatselijke gemeente. De opnames worden via kanalen waaronder kerkdienstgemist.nl en youtube gepubliceerd. De kerkenraad kan besluiten om van delen, of de gehele diensten niet geen opnames te maken, en daarmee ook niet te publiceren.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang, zoals hiervoor onder het kopje “Doel van verwerking” staat omschreven. Mogelijk ontstaat er daardoor voor de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen een onwerkbare situatie, waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit per geval beoordelen en u hierover informeren.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen zes weken behandeld. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, behoudens hetgeen hiervoor staat vermeld.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de scriba van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon scriba van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen.

Sociale media
De christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen is op sociale media te vinden, zoals Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden/links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP- adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen voor een activiteit aanmeldt, kan eventueel gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ook zal het privacy statement na wijzigingen naar de gemeente gecommuniceerd worden.

De kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt Surhuisterveen.